سوالات متداول

زمان مناسب برای کاشت مو از جنبه های مختلف توسط پزشک مورد بررسی قرار میگیرد 

مقدارریزش مو،سن بیمار،علت ریزش مو،بانک موی فرد متقاضی،تراکم موهای موجود فرد،سابقه فامیلی،وجود یا عدم وجود بیماریهای زمینه ای، محل ریزش مو و مواردی از این قبیل به پزشک کمک میکند تا زمان مناسب برای کاشت را تعیین نماید. 

از آنجائیکه روشهای کاشت مو هر ساله در حال پیشرفت می باشد و پزشکان محترم این رشته در یک یا چند روش تبحربیشتری دارند نظرات پزشکان محترم در این مورد بسیار متفاوت خواهد بود .

تنها پزشکی میتواند بهترین روش برای شخص شما رو بگوید که اولا نسبت به تمامی روشها شناخت و تبحر کافی داشته باشد و ثانیا منافع بیمار را به جای منافع خود را در نظر بگیرد.

علت تفاوت قیمت کاشت مو به :

  1. روش انجام این عمل
  2. تعداد تارهای موئیکه درهرجلسه کاشته میشود
  3. تعداد جلسات مورد نیاز
  4. دوری و نزدیکی کاشت تارهای مو کنار هم که همان تراکم مو می باشد
  5. امکانات و تجهیزاتی که برای انجام این عمل در اختیار پزشک وبیمارقرارمیگیرد

ارتباط دارد و هر پزشکی بسته به توان و امکاناتی که برای عمل خود برنامه ریزی میکند قیمتی را مطرح می نماید

کلیه تعداد موهای کاشته شده از فرمول ساده زیر تبعیت می کنند که این تعداد کاملا حدودی و غیر دقیق می باشد ولی برای اینکه تقریبی نزدیک به ذهن ایجاد نماید از آن استفاده می شود . 

تعدادگرفت کاشته شده *3=تعداد موی کاشته شده